Služby

Úzka odborná špecializácia na poskytovanie služieb v odbore kritickej infraštruktúry technologických objektov a dátových centier

Služby

Systeming poskytuje širokú škálu služieb v oblasti dátových centier, podpornej infraštruktúry a správy technologických objektov s kritickou infraštruktúrou.
Systeming ponúka komplexný balík činností zahrňujúci plánovanie, prípravu predbežného návrhu, stavebný dozor, riadenie dodávok zariadení a technológií až po odborné analýzy a návrh inovatívnych riešení.

Služby rozdeľujeme do štyroch oblastí: Konzultačná činnosť, Inžinieringová činnosť, Energetická účinnosť a Návrh správy objektov s kritickou infraštruktúrou.

Konzultačná činnosť:

 •     Dátové centrum
 •     Štúdia dostupnosti
 •     Výber lokality
 •     Štúdia realizovateľnosti

Inžinieringová činnosť:

 •     Odhad nákladov
 •     Funkčné skúšky a uvedenie do prevádzky
 •     Audit skutočne vykonaných prác
 •     Posúdenie štandardu projektovej dokumentácie

Energetická účinnosť:

 •     CFD analýza
 •     Termodynamické meranie
 •     Analýza rozvodov elektrickej energie
 •     Stanovenie energetickej účinnosti dátového centra

Mission-Critical Facilities:

 •     Návrh technologickej správy objektu
 •     Prevádzkový poriadok a prevádzkový predpis
 •     Výber prevádzkovateľa technologickej správy objektu