Návrh technologickej správy objektu

Stanovíme počet obslužného personálu, požadované vzdelanie, úroveň a prax v dátovom centre

Návrh technologickej správy objektu dátového centra

Pri návrhu technologickej správy objektu vychádzame v prvom rade z požiadavky prevádzkovateľa na dostupnosť infraštruktúry. Informácia o dostupnosti dátového centra je kriticky dôležitá z pohľadu obchodného zámeru prevádzkovateľa. Vychádzame zo stanovenia dostupnosti prostredia, posúdenia rizík, identifikovania prekážok a určenia prostredia z pohľadu úrovne redundantnosti a servisovateľnosti podpornej infraštruktúry pre napájanie a chladenie kritických aplikácií.

 • Chladenie
 • VN – Transformátory
 • Motor-generátory
 • Zdroje UPS
 • NN rozvody / rozvádzače
 • PHM
 • Bezpečnosť
 • Fyzická bezpečnosť
 • Ochrana pred požiarom
 • BMS / Monitoring
 • IT / Telekomunikačná kabeláž

Posudzujeme schopnosť podpornej infraštruktúry poskytovať nepretržitú dostupnosť, vrátane kontroly lokality, hodnotenia súčasného stavu zaťaženia, popísania kapacitného obmedzenia, určenia kritických nedostatkov a potenciálnych rizík, hodnotenia úrovne servisovateľnosti prostredia bez prerušenia dodávky služby.

Návrh technologickej správy objektu vychádza zo zákonných požiadaviek na správu technologických celkov, normatívnych nariadení, požiadaviek výrobcov komponentov a interných predpisov prevádzkovateľa. Technologická správa objektu sa skladá z týchto hlavných častí:

 • preventívne prehliadky,
 • pravidelná údržba,
 • poruchový servis,
 • monitoring a reporting,
 • riešenie krízových stavov,
 • bezpečnosť.

Podporným, ale i kontrolným mechanizmom na efektívnu prevádzku prostredia dátového centra resp. technologickej miestnosti je monitorovací systém. Vychádzame z predpokladu, že monitorovací systém je navrhnutý ako ľahko používateľný, navrhnutý s intuitívnym hlásením porúch, eskalačnými metodológiami a pripravený poskytovať robustný reportovací výstup zo všetkých častí systému.

Technologická správa objektu bude schopná na základe výstupu z monitorovacieho systému odpovedať na základné otázky IT personálu ako:

 • Mám kapacitu v dátovom centre na inštalovanie nového servera?
 • Budeme vedieť v reálnom čase koľko kapacity je k dispozícii?
 • Kam môžem nainštalovať / osadiť nové servery?

Ako súčasť monitoringu navrhneme aj aplikáciu servisných činností, ich plánovanie, vyhodnocovanie a odsúhlasenie.

Vyššie uvedené základné činnosti technologickej správy objektu s podpornou infraštruktúrou (non IT) vyžadujú personálnu náročnosť na ich správu resp. vykonávanie. V návrhu správy stanovíme počet obslužného personálu, požadované vzdelanie, úroveň a prax, tak aby boli splnené všetky predpoklady na bezpečnú správu prostredia s aplikáciami s vysokou dostupnosťou.

Pri existujúcich dátových centrách resp. technologických miestnostiach a tam, kde už bol vypracovaný prevádzkový predpis na správu technologickej časti objektu sa zameriavame na revíziu dokumentu a predpisu s cieľom zosúladiť použité normatívne ustanovenia s aktuálnymi nariadeniami. Taktiež prehodnotíme stávajúce postupy správy podpornej infraštruktúry s cieľom optimalizácie prevádzkových nákladov.