Štúdia realizovateľnosti

Posúdenie kľúčových kritérií hlavných oblasti zamerania projektu v rámci celkovej infraštruktúry dátového centra.

Štúdia realizovateľnosti dátového centra

Štúdia realizovateľnosti dátového centra a odhad nákladov sú vykonávané identifikáciou kľúčových kritérií pre dve hlavné oblasti zamerania projektu v rámci celkovej infraštruktúry dátového centra:
– technologická infraštruktúra a služby (IT)
– podporná infraštruktúra a služby (non IT)

Kľúčové kritériá sú:

Požiadavka na dostupnosť dátového centra

Prvý míľnik pri vytváraní rozpočtu dátového centra je stanoviť si požiadavku na dostupnosť. V bežnej praxi sa uvádza potreba dostupnosti 7x24x100%, pričom po prepočte nákladov spojených s poskytovaním takejto služby sa očakávania zredukujú.

Klasifikácia dátového centra spoločnosťou Systeming je založená na Uptime stupnici klasifikačného systému.

Elektrický a chladiaci výkon

Ďalším krokom pri stanovovaní rozpočtu projektu je stanovenie úrovne výkonu, ktorý bude použitý ako základný prvok pre dizajn. Hustota výkonu môže byť popisovaná ako množstvo energie dodanej do kritickej záťaže na jednotku plochy a priamo súvisí s množstvom tepla, ktoré musí byť odvedené z priestoru presnou klimatizáciou. Všeobecne platí, že definovanie hustoty výkonu sa už neudáva na m2 plochy sály, ale na jednotku stojanu (IKT rack). V typickom prostredí pre spracovanie dát každý rack vyžiari 1.500 až 4.000 wattov. Avšak, rack s 1U servermi resp. rack s blade servermi spotrebuje a vyžiari podstatne viac energie, ktorú je nutné odviesť. Nerovnomerné rozloženie hustoty energie medzi jednotlivými rackmi sa stáva čoraz viac samozrejmosťou, a je najväčšou prekážkou pre optimálny dizajn dátového centra z pohľadu efektívneho využitia energie.

Obchodné ciele

Konečným kritériom návrhu rozpočtu projektu sú náklady na celkovú infraštruktúru dátového centra spojené s dosiahnutím obchodného cieľa. Dostupnosť sietí operátorov a ich služieb je to, čo má veľký vplyv na objem poskytovaných obchodných balíkov. Bohužiaľ požiadavky na priestor IKT sály dátového centra sú často nadiktované vedením spoločnosti, čo komplikuje návrh projektu tým, že obmedzuje hustotu výkonu a chladenia a zatvára dvere pred možným rozširovaním.

Technologická infraštruktúra a služby (IT)

Na začiatku sme sa zmienili, že v procese navrhovania je infraštruktúra dátových centier a služieb pre účely rozpočtu rozdelená na technologickú infraštruktúru (IT) a podpornú infraštruktúru (non IT). Rozpočet technologickej infraštruktúry & služieb je závislý od spolupráce s IT pracovníkmi z dôvodu identifikácie existujúcich systémov, odhadov budúceho rastu, obmedzení, rovnako ako aj identifikácie aplikácií, ktoré podporujú základné obchodné stratégie. Ako už bolo vyššie spomenuté, rozpočet podpornej infraštruktúry a služieb sa určuje s ohľadom na technologickú infraštruktúru, hustotu výkonu a požiadavku dostupnosti. Všeobecne platí, že čím vyššia hustota výkonu alebo dostupnosti, tým väčšia požiadavka na potrebnú podpornú infraštruktúru a tým aj vyššie celkové náklady. V rámci celkových údajov o plánoch infraštruktúry dátového centra, podpornej infraštruktúry a služieb, rozpočet zahŕňa nasledujúce časti:

 • Projektový manažment
 • Návrh systému infraštruktúry
 • Inžiniering
 • Architektonický dizajn
 • Výstavba a dodanie technológií
 • Návrh efektívnej prevádzky

Zvážme teraz tieto prvky dohromady:

 1. Identifikácia obchodného cieľa alebo poskytovanie služieb, ktoré majú byť dodané pomocou dátového centra alebo serverovne určuje veľkosť kritickej záťaže.
 2. Rozhodovanie o hustote výkonu a chladenia, ktorým bude IKT infraštruktúra napájaná a chladená v konečnom dôsledku vedie k požiadavke na plochu nutnej infraštruktúry. Všeobecne platí, že väčšiu hustota než 4.000W na rack možno považovať za high-density zónu a bude vyžadovať čoraz väčšie množstvo podpornej infraštruktúry. Pre extrémne high-density aplikácie pomer plochy priestoru non IT a IT priestoru môže prekročiť 2-k-1.
 3. Stanovenie požiadaviek na dostupnosť komerčného dátového centra je prvým bodom rozpočtu projektu. Vyššiu dostupnosť dátového centra možno dosiahnuť s redundanciou zabudovanou do všetkých hlavných systémov infraštruktúry. Avšak maximálnu dostupnosť môžeme dosiahnuť len dizajnom, ktorý bude obsahovať:
 • Implementáciu viacerých aktívnych rozvodných ciest pre napájanie a chladenie
 • Infraštruktúru servisovateľnú bez nutnosti vypínania celého systému
 • Infraštruktúru odolnú voči omylom spôsobených pri manipulácii so systémom bez prerušenia dodávky služby.

Stanovenie kritérií návrhu projektu bude viesť k týmto trom hlavným bodom:

 • Požiadavky na priestor
 • Požiadavky na rozpočet
 • Časová náročnosť

Je ťažké zovšeobecniť rozpočet technologickej infraštruktúry, pretože to závisí od typu určenia a využitia dátového centra, využívanej platformy, atď. Avšak nie je nezvyčajné ak sa pre rozpočtovanie projektu udáva suma za m2 prípadne za rack, ktorá môže byť až niekoľko desaťtisíc EUR.