Štúdia dostupnosti

Posúdenie rizík, identifikovanie prekážky, doporučenie riešenia pre redundantné a servisovateľné prostredie podpornej infraštruktúry pre napájanie a chladenie kritických aplikácií dátového centra.

Štúdia dostupnosti dátového centra

Informácia o dostupnosti dátového centra je kriticky dôležitá v dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom svete informačných technológií. Cieľom našich služieb zameraných na stanovenie dostupnosti prostredia je posúdenie rizík, identifikovanie prekážky a doporučenie riešenia pre redundantné a servisovateľné prostredie podpornej infraštruktúry pre napájanie a chladenie kritických aplikácií. Využívame metodiku kombinujúcu obchodné a technologické znalosti potrebné pre zaistenie spokojnosti zákazníka od konceptu až po dokončenie štúdie.

Komplexná štúdia dátového centra je zameraná na posúdenie schopnosti podpornej infraštruktúry poskytovať nepretržitú dostupnosť, vrátane kontroly lokality, hodnotenie súčasného stavu zaťaženia, popísanie kapacitného obmedzenia, určenie kritických nedostatkov a potenciálnych rizík, hodnotenie úrovne servisovateľnosti prostredia bez prerušenia dodávky služby a návrhy na zlepšenia.