Dátové centrum

Špecializovaný priestor na umiestnenie techniky serverového typu

Dátové centrum

Dátové centrá musia byť starostlivo naplánované ešte pred samotnou výstavbou, aby sa zabezpečilo dodržanie platných noriem a štandardov. Návrh dátového centra je jedna z najviac komplexných a dôležitých úloh pre každú spoločnosť s rozšírenou IKT infraštruktúrou. Na začiatku je to výber správnej lokality, ďalej je to riadenie architektonického návrhu, riadenie dodávok podpornej infraštruktúry a nakoniec implementácia samotného IT prostredia. V tejto oblasti je nevyhnutnosťou kooperácia expertov z oblasti výpočtovej techniky, sieťovej komunikácie, elektrotechnického a mechanického inžinieringu a termodynamiky.

Plánovanie zahrňuje návrh priestoru, stanovenie elektrického a chladiaceho výkonu, únosnosť podlahy, bezpečnosť, vplyv na životné prostredie, predchádzanie rizík a budúci rast. Pri kalkulácií spomenutých potrieb musia architekt a konzultant poznať komponenty, ktoré budú osadené a inštalované v dátovom centre vrátane všetkej súvisiacej infraštruktúry, káblových systémov, IKT technológie. Stanovenie IT potrieb vašej spoločnosti je prvým krokom smerom k návrhu bezpečného a efektívneho dátového centra. V spoločnosti Systeming rozumieme dôležitosti návrhu a preto kladieme dôraz na vyvážené riešenia tak, aby jednotlivé časti systému, inštalované v infraštruktúre boli navrhnuté na rovnakú úroveň.

V konzultačnej činnosti riešime infraštruktúru dátového centra ako celok a oblasti ako automatizácia, bezpečnosť, komunikácia, chladenie a vzduchotechnika, správa objektu, energetika a stavebníctvo sú neoddeliteľnou súčasťou nášho zamerania.

V našich riešeniach sa snažíme o minimalizáciu vplyvu infraštruktúry dátového centra na životné prostredie. Starostlivo sa venujeme technologickým parametrom zariadení s cieľom zabezpečiť čo najviac ekologickú avšak efektívnu a bezpečnú prevádzku dátového centra.

Všetky časti dátového centra vyžadujú určitú špeciálnu pozornosť pri technickej implementácii. Je tu priestor pre konzultačnú spoločnosť, ktorá rozumie všetkým častiam v systéme. Rozumie nielen tomu, ako sa jednotlivé systémy inštalujú a implementujú, ale dokáže asistovať aj pri posudzovaní ponúk a výbere dodávateľov.

Oblasť dátových centier zahrňuje nasledujúce časti:

 • Architektonické riešenie objektu
 • Stavebná časť
 • Projektová dokumentácia technologických celkov

Elektrické napájanie:

 • prípojka VN
 • transformátorová stanica VN / NN
 • elektrické rozvody NN, uzemnenie a osvetlenie
 • zdroj nepretržitého napájania UPS
 • náhradný zdroj napájania Motorgenerátor

Chladenie a vzduchotechnika:

 • zdroj chladu
 • vnútorné chladiace jednotky CRAC/CRAH
 • systémové chladenie (v rackoch)

Dátové rozvody:

 • LAN dátové rozvody
 • externé WAN pripojenie

Ochrana pred požiarom:

 • EPS, elektronická požiarna signalizácia
 • SDP, skorá detekcia požiaru
 • SHZ, stabilné hasiace zariadenie

Bezpečnostné systémy:

 • PKS, prístupový kontrolný systém
 • PSN, poplachový systém narušenia
 • PTV, priemyselná televízia
 • DZ, detekcia zaplavenia

BMS / Monitoring