Stanovenie energetickej účinnosti

Energeticky efektívne riešenia pre dátové centrá a následne poskytované služby od Systemingu prinášajú zákazníkom vysokú pridanú hodnotu.

Stanovenie energetickej účinnosti dátového centra

Spoločnosti, ktoré začnú už teraz nasadzovať energeticky efektívne dátové centrá, dosiahnu návratnosť skôr než tie, ktoré budú čakať ešte rok alebo dva. Výhodou takejto spoločnosti je časový náskok, ktorý je v obchode rozhodujúci. Každá väčšia spoločnosť čelí energetickým obmedzeniam, ktoré môžu obmedziť v konečnom dôsledku obchodný rast. Energeticky efektívne riešenia a následne poskytované služby od nás prinášajú zákazníkom vysokú pridanú hodnotu.

Predmetom analýzy je hĺbkovo zmapovať súčasný stav podpornej infraštruktúry vybraných priestorov ústrední, serverovní a energetického hospodárstva dátových centier a zhodnotiť klady i zápory jednotlivých inštalácií. Ďalšou úlohou je navrhnúť oparenia na odstránenie zistených nedostatkov a zároveň navrhnúť opatrenia na celkové zefektívnenie prevádzky podpornej infraštruktúry dotknutých priestorov. Analýza slúži na poskytnutie informácií prevádzkovateľovi a napomáha určenie smeru budúceho rozvoja. Popisuje rozsah úprav nutný na dosiahnutie požadovaného zámeru, ktorým je úspora prevádzkových nákladov. Vzhľadom na fakt, že ide o existujúce objekty, výsledky analýzy sa vzťahujú na okamih vykonávania meraní a nezohľadňujú prípadné následné vykonané zmeny.

Spoločnosť Systeming sa v stanovení energetickej účinnosti dátového centra a technologickej miestnosti zameriava na kvalitu a výslednú hodnotu dokumentu, ktorý pre užívateľa prináša zhodnotenie súčasného stavu ako i návrh do budúcnosti a to s najvýkonnejšími technickými prostriedkami – Termovízia (termo kamera), teplotná mapa prostredia a CFD analýza.

Tieto technické prostriedky sa používajú štandardne celosvetovo a v súčasnosti ich kombinácia predstavuje jediný prostriedok na reálne hodnotenie stavu dátového centra resp. technologickej miestnosti a možnosti jeho budúceho rastu.

Výsledkom procesu v stanrovení energetickej účinnosti nie je len matematický výpočet z poskytnutých podkladov, ale aj meranie (termo), vloženie všetkých relevantných informácií do CFD programu, jeho použitie pre zhodnotenie súčasného stavu a návrh ďalšieho vývoja.