CFD analýza

CFD analýza je systém, spôsob ako predchádzať a riešiť už existujúce problémy s chladením dátového centra.

CFD analýza dátového centra

V praxi sa stretávame s problémami s chladením dátového centra spôsobené nielen nedostatočným výkonom jednotky, ale aj jej nesprávnym umiestnením, resp. existenciou prekážok toku vzduchu pod zdvojenou podlahou. Existuje však spôsob ako tomu predchádzať a riešiť už existujúce problémy. System sa nazýva CFD. Computational Fluid Dynamics (CFD) je jedna z oblastí premenlivej (pohyblivej) mechaniky, ktorá používa numerické metódy a algoritmy na riešenie a analýzu problémov spojených s premenlivým tokom vzduchu v dátovom centre.

Úlohou CFD analýzy je:

 • riešenie problémov súčasného dátového centra (hot spots),
 • návrh najvhodnejšieho riešenia pre dátové centrum,
 • porovnanie viacerých riešení dátového centra z pohľadu energetickej efektívnosti.

Dokážeme vytvoriť:

 • výpočet priemerného chladiaceho výkonu na 1m²/riešeného priestoru,
 • posúdenie skutočného inštalovaného výkonu s návrhovými hodnotami,
 • posúdenie prietoku vzduchu v podlahe a posúdenie vhodnosti zvolených perforácii v podlahe,
 • hľadanie prípadných skratov v prúdení vzduchu v priestore a návrh na riešenia na ich odstránenie,
 • zmapovanie miest prestupu vzduchu cez podlahu a návrh na optimalizáciu prestupov,
 • návrh opatrení na zefektívnenie chladenia v riešenom priestore s jestvujúcou technológiou,
 • výpočet návratnosti investície pri výmene jestvujúcej zastaranej technológie za novú s rovnakým chladiacim výkonom,
 • návrh a možnosti riešenia pri požiadavke na vyšší merný chladiaci výkon.

Výhoda pre zákazníka:

 • CFD analýza je svojim vyhotovením veľmi blízko k reálnemu riešeniu a poskytuje najvhodnejšie, najspoľahlivejšie a energeticky efektívne riešenie,
 • CFD analýza je prevenciou voči zlým návrhom, zbytočným investíciám na prestavbu dátového centra alebo predimenzovanie chladenia,
 • CFD analýza je vykonávaná spoločnosťou Systeming, ktorá je dodávateľsky neutrálna a poskytuje svojim servisom nestranný pohľad,
 • CFD analýza je vykonávaná najlepším CFD softvérom, orientovaným iba na oblasť dátových centier.