• Click for details

  Väčšina prevádzkovateľov dátových centier sa intenzívne snaží zefektívniť ich prevádzku. Najväčšie možnosti na úsporu prevádzkových nákladov všeobecne predstavuje zníženie energetických nákladov, inými slovami zefektívnenie prevádzky dátového centra. Takéto zefektívnenie však musí byť merateľné, inak nedáva žiadny zmysel. Odborníci na dátové centrá zaviedli viacero metód a parametrov na porovnávanie efektivity dátových centier. V praxi sa najviac ujal parameter Efektivita využitia energie PUE (Power UsageEffectiveness).

  PUE je definovaná ako pomer celkovej ročnej spotreby elektrickej energie dátového centra (vrátane podporných technológií ako chladenie, elektrické napájanie, meranie a regulácia, hasiace systémy, bezpečnostné systémy, osvetlenie atď.) a elektrickej spotreby samotných ITC zariadení.Táto definícia znie vcelku jednoznačne, napriek tomu ale jej používanie prináša v praxi mnoho zmätku a nepochopenia.

  Často sa stretávame s marketingovými materiálmi dodávateľov infraštruktúry dátových centier, ktoré uvádzajú dych vyrážajúco nízke PUE, často blížiace sa k 1. Takéto informácie treba brať s nadhľadom, pretože v drvivej väčšine sa jedná o neúplný výpočet, ktorý nezahŕňa všetky podporné technológie (tzv. Partial PUE alebo Mechanical PUE), prípadne sa jedná o PUE za iný ako ročný časový horizont, zvyčajne v chladnom zimnom období.

  Ďalšou častou chybou je využitie PUE na porovnanie rôznych dátových centier. Každé dátové centrum je jedinečné, je umiestené v prostredí s určitými poveternostnými podmienkami, má určitý stupeň využitia, určitý stupeň zabezpečenia, aplikovaný určitý klimatický model pre IKT zariadenia atď. Preto je prakticky nemožné nájsť dve rovnaké dátové centrá, ktorých využitie energetických zdrojov by sa dalo korektne porovnať.Z tohto dôvodu je jasné, žePUE by malo slúžiť iba ako orientačný parameter porovnávajúci konkrétne dátové centrum v jednotlivých obdobiach, prípadne pred a po určitých úpravách.

  Mnohí považujú PUE za najdôležitejší parameter pri výstavbe resp. prevádzke dátového centra. Áno, efektivita využitie energetických zdrojov je dôležitá, ale nezohľadňuje ďalšie dôležité skutočnosti. Jedná sa najmä o vynaložené investičné náklady na dosiahnutie vysokej energetickej efektivity, ktoré v niektorých prípadoch môžu byť nenávratné. Niektoré vysoko efektívne (najmä chladiace) technológie môžu vyžadovať nákladnejšiu údržbu, prípadne ďalšie „neenergetické“ vstupy ako napríklad častejšiu výmenu filtrov vzduchu, či spotrebu upravenej vody. Takéto vstupy PUE nezohľadňuje. Na komplexné ekonomické zhodnotenie dátového centra je potrebné použiť metódu TCO (Total Cost of Ownership), ktorá porovnáva celkové náklady na výstavbu a prevádzku dátového centra počas jeho životnosti.

  Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s implementáciou kontinuálneho merania PUE v dátových centrách a telekomunikačných objektoch a s jeho vyhodnocovaním. Radi sa o naše skúsenosti podelíme a poskytneme Vám naše poradenské služby v tejto oblasti.

  Top
Top